Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.187.337
Truy cập hiện tại 87 khách
Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh với phong trào “3 chủ động”
Ngày cập nhật 06/11/2018

Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh với phong trào “3 chủ động”

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai phong trào 3 chủ động. Sau hơn 2 tháng triển khai, phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa đến các tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn Khối.

Cụ thể trong Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và nắm bắt tình hình thanh niên tại cơ quan, đơn vị: các đơn vị đã Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; trong công tác quản lý đoàn viên, thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên…

- Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

Trong công tác: Các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn Khối; triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thành niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

Trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên; tham mưu cho cấp ủy Đảng trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng Đoàn Khối
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày